Aktivnosti

Činjenica da su transverzalna i temeljna znanja i vještine iz prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics) nužna i neophodna za snalaženje u tehnološki ovisnom društvu i da su čvrsta podloga za cjeloživotno učenje već je posve prihvaćena u našem društvu. 

Cjeloživotno učenje odnosi se na sve aktivnosti stjecanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti tijekom života s ciljem njihova usvajanja ili proširenja – i to u okviru osobnog, društvenog ili profesionalnog razvoja i djelovanja pojedinca. Taj sveobuhvatni koncept obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima i svim izvedbenim oblicima – odnosno, uključuje programe formalnog odgoja i obrazovanja (rano, predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odraslih), neformalnog obrazovanja, ali i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja, vještina, stavova i vrijednosti na neformalne načine. Cjeloživotno učenje predstavlja osnovu osobnog razvoja, snalaženja i neprestane prilagodbe pojedinca promjenjivim okolnostima u osobnom životu, na radnom mjestu i u društvenoj zajednici. (Nove boje znanja: Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije). 

S obzirom na to da organizacije civilnog društva imaju sve veću ulogu u izvaninstitucionalnom obrazovanju, neophodno je jačanje njihove sinergije s obrazovnim institucijama. Također, kako bi aktivnosti organizacija bile učinkovite i temeljile se na dokazima, neophodno je provesti znanstvena istraživanja na temelju kojih će se dobiti relevantni podaci za zagovaranje potreba i nužnih promjena u STEM području. 

Aktivnosti su projekta “Znanost spaja ljude” sljedeće: 

 1. Jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže 
 • Izrada mape zainteresiranih dionika
 • Izrada adresara OCD-a koji se bave STEM područjem
 • Osnivanje i osiguravanje održivosti tematske mreže “STEM kao pokretač društva”
 1. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanja potreba društva
 • Provedba tri fokus grupe
 • Provedba šest anketnih istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja
 • Realizacija deset individualnih i grupnih rasprava
 1. Provedba znanstvenih istraživanja 
 • Provedba triju znanstvena istraživanja
 • Realizacija četrdeset terenskih istraživanja
 • Izrada četiri znanstvena i dva stručna članka i njihova objava
 1. Izrada šest smjernica za razvoj javnih politika
 1. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 • Provedba šest analiza društvenih utjecaja predloženih intervencija
 • Provedba sedam anketa utjecaja STEM-a na različite dionike u društvu
 1. Provedba strukturiranih dijeloga sa svim dionicima i donositeljima odluka
 • Formiranje četiri radne skupine
 • Provedba šest strukturiranih dijaloga